streda 30. decembra 2015

Ivana Hostová: A tak si tu nažívame

Ivana Hostová rozšírila svoje hodnotenie Poetiky ataku uverejnené v Knižnej revue a v podobe recenzie ho publikovala v časopise Vertigo 2/2015. Tu je úryvok:"Rehúš si azda aj preto zvolil formu umeleckú/aktivistickú (angažovaný konceptualizmus?). Vytváranie čiernych listín, albumov obskúrnych slovenských spisovateľov, zbieranie, sústreďovanie, zverejňovanie a rekontextualizácia informácií týkajúcich sa istých kritizovaných fenoménov (a ich publikovanie v podobe poézie), trolling, mystifikácia, a pod. umelcovi umožňuje nielen kritizovať fungovanie literárnej prevádzky na Slovensku, ale doň aj priamo zasahovať - hoci už len tým, že orgány činné v týchto oblastiach si uvedomia, že ich niekto sleduje, kontroluje a nebojí sa verejne na prípadné lapsusy reagovať. Iste, kritiku spoločenských pomerov nájdeme v istej forme v mnohých zbierkach. Rozdiel je v tom, že Rehúšova kritika je vyslovene zacielená na literárnu prevádzku, dokáže si podľa vzoru masových médií (investigatívna publicistika, vyvolávanie škandálu) získať relatívne veľké publikum, na mnohých miestach sa naozaj vyznačuje prvkami výskumu (napr. snaží sa o reflexiu javov vo všetkých - použijúc výraz Braňa Hochela - "literárnych košiaroch"; badať tu však aj isté zjednodušenie teoretických konceptov, istý schematizmus) a využíva postupy u nás síce nie celkom neznáme, no ešte stále nie všeobecne rozšírené (o čom napr. svedčí neschopnosť istej časti percipientov rozpoznať a ohodnotiť mystifikáciu či trolling a pod.)."

pondelok 19. októbra 2015

PostmutArt Fest 05

Vo štvrtok 22. októbra 2015 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre odohrá prvý večer plný hudby a zvukov v intermediálnych presahoch, na ktorom sa predstavia: nekonvenčný básnik Michal Rehúš, špičkové duo súčasnej hudby akordeonistu Petra Katinu a violončelistu Andreja Gála, ako aj Mario van Horrik & Petra Dubach, pár intermediálnych umelcov z Holandska v zvláštnej zvukovo-pohybovaj etude. Vrcholom večera bude sólový koncert výraznej svetovej osobnosti nekonvenčnej hudby, Američana Elliota Sharpa (USA), skladateľa a hráča na elektrickú gitaru, saxofón a živú elektroniku (známeho u nás z bratislavských Večerov novej hudby, či nedávnej spolupráce s VENI Academy v Košiciach).

Udalosť na Facebooku

štvrtok 8. októbra 2015

Druhý večer nepokoja

Literárno-poetický večer s Marikou Smoroňovou a Michalom Rehúšom, hudobní hostia: Gitarové trio Košického konzervatória a duo Pro musica.
15. októbra 2015 o 18:00, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
Udalosť na Facebooku

nedeľa 19. júla 2015

Ivana Hostová: nie • poéziu podľa značky • fontu • gesta • pózy • ceny • (ne)printovosti • stupňa ušľachtilosti myšlienky

V Knižnej revue 14 - 15/2015 vyšlo literárnokritické hodnotenie slovenskej literatúry za rok 2014. Ivana Hostová vo svojej štúdii venovanej slovenskej nedebutovej poézii 2014 v časti 1.3 Najpodnetnejšíe druhé zbierky hodnotí aj Poetiku ataku: "Zo sociologického hľadiska predstavuje literárna prevádzka, ktorá má moc sa priamo podieľať na tvorbe literárnej hodnoty (vysoké – nízke v rôznych významoch, systémy – podsystémy, (de)kanonizácia diel, (re)interpretačné privlastňovanie si textov a pod.), slovenskou literárnou vedou/komparatistikou/translatológiou dosiaľ relatívne málo prebádanú oblasť: komplexnejší explanačný model fungovania súčasnej literárnej prevádzky ponúka azda len J. Šrank v Nesamozrejmej poézii (2013). Pred pár rokmi v tomto smere aktivity začal vyvíjať Michal Rehúš (1982). Kým jeho prvú zbierku poézie možno skôr hodnotiť ako „cvičnú“ – skúšajúcu postupy, ktoré do našej poézie vniesol Peter Macsovszky – tú minuloročnú možno považovať za omnoho vydarenejšiu, a to práve preto, že je motivicky koncentrovanejšia. Poetika ataku (OZ Literis) sa zameriava na problémy, ktoré Rehúš rozoberá aj na iných platformách (knižný marketing, status súčasného autora/autorky, sebapropagácia, financovanie literatúry, vytváranie záujmových skupín a i.), pričom v prípade najvydarenejších básní (Tisov prejav v Holíči už v predaji, Vzájomné prospešné spolužitie 2 al. viacerých druhov organizmov, More than Slovak Poetry – tu azda badať parodickú nadväznosť na Cubittov projekt Hysterical Literature, Predseda, Program fetišizácie, Berieme si späť svoju literatúru, Stop netransparentným dotáciám na kultúru, Poetry’s not dead, cyklus Poetika hoaxu) možno skutočne hovoriť o  originálnych a  inšpiratívnych textoch. Básne, ktoré sa zameriavajú na zosmiešňovanie poetík iných autorov, však pôsobia relatívne prvoplánovo (ak vyššie spomenuté texty sa orientujú sociologicky, tu ide skôr o literárnu kritiku) a po veľmi krátkom čase monotónne a predvídateľne (to sa týka najmä záverečného cyklu, kde ide skôr – podobne ako vo viacerých textoch z debutu – o cvičenia). Ich prítomnosť v knihe potom čiastočne spätne pôsobí na hodnotu textov, ktoré sa v hĺbke dotýkajú závažných otázok (obmedzovania) ľudskej slobody a etiky medziľudských vzťahov – nivelizáciou rozdielov v dôležitosti pertraktovaných fenoménov sa otázky kladené podnetnými textami čiastočne trivializujú."

nedeľa 22. februára 2015

Martin Solotruk o Poetike ataku

V rozhovore uverejnenom v českom časopise Tvar 4/2015 Martin Solotruk hodnotí Poetiku ataku: "Případně druhá sbírka Michala Rehúše, Poetika ataku, obsahuje především (a možná nic víc a nic míň než) atak na etablované velikány slovenské  poezie a kultury a mám obavu, že nenabízí nic víc, a ptám se, zda je toto umění něco víc než... no, jestli je to vůbec umění. Nebo jestli je to něco vhodné na psychoanalýzu či psychoterapii."

sobota 21. februára 2015

Mária Ferenčuhová: Bez vetra sa ani lístok nepohne

V časopise Vlna 61 vyšla "experimentálna" recenzia Márie Ferenčuhovej na Poetiku ataku: "Existuje však istá príbuznosť medzi defekáciou a actom formalis defectionis
- ako opúšťa exkrement telo, opúšťa autor literatúru
- irituje prostredie, je vypudzovaný
- obidve prispievajú k zdravému fungovaniu organizmov"

piatok 30. januára 2015

Jakub Vaníček: Bomba nastražená na podvozku

V časopise Psí víno 70 vyšla recenzia Jakuba Vaníčka na zbierku Poetika ataku: "Já, Jakub Vaníček, tímto prohlašuji, že jsem po několik let nevzal do ruky jedinou knihu žijícího slovenského autora. Dále, že slovenská literatura byla mi vždy jen sbírkou několika známých jmen a jejich notoricky provařených titulů. – Je-li na tom někdo podobně, nechť svou pozornost upře na dílo Michala Rehúše. 
Michal Rehúš, průvodce, nedávno vydal svou druhou sbírku, nazvanou Poetika ataku. Její obsah se nijak nebrání konceptu, naopak, s konceptem pracuje a explicitně jej využívá. Je tedy možno prohlásit, že Michal Rehúš patří mezi ty autory, kteří se rozhodli dělat věci experimentálně, jak se sluší a patří v době neustálého průzkumu estetických, anebo obecněji kulturních hodnot. Sejde na tom? Nikoli. Důležitý je totiž fakt, že sbírku Michala Rehúše nemusíme číst ani tak pro koncept samotný, jako spíš kvůli světu, který na jejích stránkách vyvstává.
Neví-li někdo, co je to literární provoz, do jak obludných rozměrů se může roztáhnout ono neutuchající dění literární produkce, čeho všeho jsou schopni autoři a lidé v literatuře činní (akademici, nakladatelé atd.), nezná-li někdo – tak jako já – situaci na Slovensku, pak bude jistě Poetikou ataku zaskočen. Třebas takový text Čierná kronika, jenž je vlastně pouhým výčtem jmen autorů a dat jejich veřejných vystoupení, mu nejspíš neřekne nic jiného, než že situace dosáhla krajních mezí a že dál už to takhle určitě nepůjde. Podobně funguje i Rodovo orientovaná kritika, tvořená opět výčtem, tentokrát ale už poněkud srozumitelnějším a nám vlastně docela známým: „rebro o farkasovej / farkasova o rebrovi“ (…) rebro o bodnarovej / farkasova o bodnarovej (...)“. Opět zneklidňující, vzrušující, snad i burcující souvislosti. Neznáte jména? Nevadí, princip postačí, princip se totiž může prokopírovat, stačí jen obměnit jména. Sláva konceptům! Rehúš ale umí už tak dosti napjatou situaci ještě vyostřit, viz Tisov prejav v Holíči už v predaji („v unikátnych básnických interpretáciách súčasných
slovenských básníkov Mariána Grupača, Borisa Brendzu a Michala Badína“). Kde to jsme, přátelé? Kdo se zbláznil? Michal Rehúš, průvodce, nás tahá za nos? Anebo konečně nachází způsob, jakým může básník referovat o druhých básnících, aniž by mu někdo mohl vyčítat, že prostřednictvím kritiky nakonec stejně jen vnucuje vlastní poetiku?
Určitý pocit úlevy od podobných otázek vyvolává třetí oddíl knihy. Zde už žádný Hochel, žádná Haugová, Abelová, Šulej, Feldek, žádný Litfond ani FRA, zde jen sarkastické střely namířené do srdce Poezie: Slovník súčasnej slovenskej spirituálnej a reflexívnej lyriky. A ve slovníku hesla jako např. Chuck Norris, včetně ukázky z básně R. Tomáša. Nebo Exkrement, pozri aj hovno. – To všechno jsou věci psané s jistotou střelce, který nemůže minout.
Jenže ať se nám to líbí, nebo nikoli, zásadní je otázka položená na s. 56: „A čo na to hovoria Brendza a Hochel? vedia o tom?“
Michala Rehúše musí na Slovensku milovat, jak nakonec dokládají tři texty tištěné na zadní obálce Poetiky ataku. Dvojnásobně by to mohlo platit i u nás, zvláště pak pro ty, kteří si už celá leta neúnavně naříkají, že se v kraji neurodil Kritik, že chybí reflexe atd. – Tady ho máte i s metodou! A že je snad příliš ironický? No, jak se zdá, ani na u nás, ani na Slovensku žádný jiný nástroj než ironie asi nemůže správně fungovat.
Rád bych ovšem Michala Rehúše, průvodce, upozornil, že jeho Vyhlásenie o výstupení zo slovenskej literatúry považuju za vyřízenou záležitost. Jakékoli úhybné manévry, o něž se pokusil v textu Implikácia, není možné brát vůbec vážně. Hračičkování s veršíky je u autora jeho typu zcela nesmyslné, asi jako kdyby se zítra usadil v grantové komisi a všechny dotace přihrál nebohému Šimkovi."

Matúš Mikšík: Čo som prečítal v roku 2014

Matúš Mikšík na svojom blogu zverejnil zoznam kníh, ktoré prečítal v roku 2014. Zmieňuje sa aj o Poetike ataku: "Michal Rehúš – Poetika ataku (B): no, smial som sa... veľmi... ale ono to je asi tým, že už viem, kto je kto a niektoré situácie poznám... taktiež (ako Šimek) je to asi len na jedno prečítanie – ale na to jedno prečítanie to účel splnilo"

Mirka Ábelová: Kniha roka

V časopise .týždeň 50/2014 a v denníku Pravda z 19. decembra 2014 boli uverejnené ankety Kniha roka. Mirka Ábelová v oboch anketách uviedla Poetiku ataku s nasledujúcim zdôvodnením: "Rehúš si zvolil výborný koncept. Celé dokopy to funguje. Ironizuje a robí si srandu z našej malej literárnej scény a vzťahov v nej (áno, aj zo mňa), robí to originálne, zábavne a s nadhľadom. Knižka možno naštvala polku literárnej obce, ale mne sa veľmi páčila."